Görev Yetki ve Sorumluluklar

Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

b) Üniversitedeki birimlerde görevli her kademedeki personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

c) Üniversitemizin Rektörlük ve bağlı akademik birimlerinden (Fakülte/Yüksek Okul/Enstitü) gelen talepler doğrultusunda öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, okutman ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) Üniversite birimlerinin ihtiyacı olan tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim elemanlarının alınması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, e) Atanması yapılan akademik ve idari personelin görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak

f) Personel sözleşmelerini düzenlemek, sözleşme hükümlerine uygun olarak takibini yapmak,

g) Üniversite personelinin yurt içinde ve dışında kongre, konferans, sempozyum, panel vb. araştırma ve inceleme amacıyla görevlendirilme taleplerini almak ve üst yönetime tekliflerini yapmak

h) Yabancı uyruklu personel ve öğretim elemanlarının çalıştırılması iş ve işlemlerini yürütmek

 i) Üniversitemiz personelinin özlük ve sicil dosyalarının düzenlenmesi, takibi ve muhafazası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

j) Üniversitemizde görevlendirilen Akademik Personelin YÖKSİS kaydını zamanında yapmak,

k) Personelin Yıllık, mazeret, görevli izin ve hastalık rapor işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, l) Üst yönetimin istek ve önerisi üzerine akademik ve idari personelin muvafakat ve işten ayrılma işlemlerini yürütmek.

m) Üst yönetimce verilen benzer nitelikli görevleri yerine getirmek.